1. Chức năng
  • Phần này giúp bạn khai báo các đi tượng chi tiết của tài khoản nhằm đáp ứng yêu cầu hạch toán và lên báo cáo chi tiết
  • Đối với tài khoản đã khai báo đi tượng chi tiết, khi nhập số dư hoặc nhập chứng từ phát sinh có sử dụng tài khoản này thì chương trình sẽ hiện bảng chi tiết để bạn chọn đi tượng chi tiết
      1. Màn hình thao tác

Vào Hệ thống > Danh mục tài khoản

Hoặc có thể khai báo ngay trong các phần hành nhập chứng từ phát sinh thuộc Kế toán chi tiết


Bạn xem lại các thao tác chung tại Nội dung 2.3 – Chương 2


      1. Ý nghĩa các trường thông tin

Danh mục ngân hàng

Khai báo đi tượng chi tiết là từng ngân hàng (là chi tiết tài khoản 1121, 1122)


Danh mục khách hàng

Khai báo đi tượng chi tiết là từng khách hàng (là chi tiết tài khoản 131)

Các trường thông tin

Chức năng/Ý nghĩa

Mã KH

Mã khách hàng, có thể đặt theo số thứ tự bắt đầu từ 0001; hoặc ký tự; hoặc mã cũng là mã số thuế

Tên khách hàng

Tên khách hàng, được hiển thị khi nhập chứng từ

Địa chỉ

Địa chỉ khách hàng, được hiển thị khi nhập chứng từ

Mã số thuế

Mã số thuế khách hàng, được hiển thị khi nhập chứng từ

Điện thoại

Điện thoại

Fax

Fax

Email

Email khách hàng, được hiển thị khi phát hành hóa đơn điện tử

Hạn thanh toán

Chọn hạn thanh toán

Hạn mức nợ

Chọn hạn mức nợ

Ghi chú

Ghi chú


Danh mục hàng hóa

Khai báo đi tượng chi tiết là từng mặt hàng (là chi tiết tài khoản 1561)


Các trường thông tin

Chức năng/Ý nghĩa

Mã hiệu

Mã hàng

Tên hàng

Tên hàng

ĐVT

Đơn vị tính

PP tính giá vốn

Phương pháp tính vốn giá xuất kho

SL tồn tối thiểu

Dùng để lên báo cáo dự báo nhập hàng

SL tồn tối đa

Dùng để lên báo cáo dự báo xuất hàng

Tỷ lệ thuế

Tỷ lệ thuế VAT mặc định theo mặt hàng

Số ngày hàng về

Dùng cho lập đề nghị mua hàng nếu đơn vị sử dụng module Đơn hàng

Mã NCC

Dùng cho lập đề nghị mua hàng nếu đơn vị sử dụng module Đơn hàng

Ghi chú

Ghi chú


Danh mục tài khoản khác

Kích đúp chọn tài khoản > Khai báo đi tượng chi tiết của tài khoản đóCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease