Phần mềm kế toán VietSun BA được thiết kế theo quy trình chung về ứng dụng phần mềm kế toán, hơn na để bạn nhập liệu theo cách đơn giản dễ hiểu nhất thì VietSun BA thiết kế thành các phần hành chi tiết theo nhóm loại nghiệp vụ kế toán.

Các phần hành trên VietSun BA


Hệ thống

Xây dựng hệ thống     Danh mục tài khoản     Danh mục quản lý

Kế toán chi tiết

Tiền vốn   Mua hàng   Bán hàng   Kho hàng   Tài sản   Công cụ   Nghiệp vụ khác   Số dư đầu kỳ

Kế toán tổng hợp

Giá thành   Tổng hợp số liệu

Sổ sách báo cáo

Sổ sách kế toán   Báo cáo thuế   Báo cáo tài chính   Báo cáo quản trị

Tìm kiếm

Tìm kiếm chứng từ   Nhật ký sử dụngSơ đồ liên kết phần hành trên VietSun BAQuy trình thực hiện trên VietSun BA

       Quy trình thực hiện trên phần mềm kế toán VietSun BA gồm các công việc theo gợi ý chung như sau:

STT

Danh sách công việc

Phần hành thao tác

01

Sửa đổi/Thiết lập tài khoản nhà nước để phù hợp tính giá thành (nếu có)

Hệ thống > Xây dựng hệ thống > Xây dựng tài khoản nhà nước, Xây dựng quy trình tổng hợp số liệu

Xem thêm phần Giá thành – Chương 11

02

Khai báo và phân quyền người sử dụng

Hệ thống > Quản trị hệ thống > Phân quyền sử dụng

03

Chọn ngày đầu kỳ, thời gian làm việc

Hệ thống > Quản trị hệ thống > Tiện ích tùy chọn

04

Khai báo danh mục tài khoản

Khai báo các danh mục chi tiết tài khoản cấp 3, cấp 4 … như: danh mục hàng hóa; vật tư; khách hàng; nhà cung cấp …

Hệ thống > Danh mục tài khoản

05

Khai báo danh mục quản lý

Khai báo các danh mục quản lý dùng chung như: danh mục khoản mục phí; danh mục kho; danh mục ĐVT …

Hệ thống > Danh mục quản lý

06

Nhập số dư đầu kỳ

Kế toán chi tiết > Số dư đầu

07

Nhập nghiệp vụ phát sinh theo từng phần hành

Nhập các nghiệp vụ kế toán phát sinh và lấy báo cáo theo từng phần hành

Kế toán chi tiết > Tiền vốn; Mua hàng; Bán hàng; Kho hàng; Nghiệp vụ khác

08

Kiểm tra hạch toán, sai sót của chứng từ

Tìm kiếm > Chứng từ

09

Chạy tổng hợp số liệu cuối kỳ

Trích khấu hao TSCĐ

Phân bổ chi phí trả trước

Tính giá vốn bình quân

Chạy tính giá thành và kết chuyển số liệu


Kế toán chi tiết > Tài sản

Kế toán chi tiết > Công cụ

Kế toán tổng hợp > Tính giá vốn

Kế toán tổng hợp > Tổng hợp số liệu

10

Lên báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Sổ sách báo cáo > Báo cáo thuế; Báo cáo tài chính; Báo cáo quản trịCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator