Khi bắt đầu làm việc với cơ sở dữ liệu kế toán mới cũng là lúc bạn bỏ ra nhiều công sức nhất vì lúc này bạn phải hiểu cách hạch toán kế toán với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, tìm hiểu cách vận hành phần mềm, đưa các danh mục dữ liệu ban đu vào chương trình, đồng thời làm công việc kế toán hàng ngày. Do đó để ứng dụng phần mềm được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian bạn cần chuẩn bị theo gợi ý sau:


  1. Kiểm tra lại hệ thống tài khoản mà doanh nghiệp áp dụng
  2. Chuẩn bị các danh mục ban đu như: danh mục hàng hóa, nguyên vật liệu; danh mục khách hàng; danh mục nhà cung cấp
  3. Số dư đầu kỳ các tài khoản như: S dư của hàng hóa, nguyên vật liệu, khách hàng, nhà cung cấp
  4. Số liệu về tài sản cố định, chi phí trả trưc như: nguyên giá, giá trị còn lại, số tiền khấu hao
  5. Hệ thống lại các nghiệp vụ kế toán sẽ phát sinh thường xuyên của doanh nghiệp
  6. Nếu doanh nghiệp có tính giá thành thì cần xác định:
  • Tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí
  • Lựa chọn phương pháp tính giá thành như phương pháp trực tiếp, phương pháp định mức …
  • Cách thức kết chuyển hay phân bổ đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung.
  • Nếu là phân bổ thì sẽ phân bổ theo tiêu chí (hay chỉ tiêu) gì như: phân bổ theo doanh thu, phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp, phân bổ theo hệ số, phân bổ theo số lượng …


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy